Privacy-beleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in UNIO de kern vormt van onze samenwerking. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Ons Privacy-Beleid (hierna genoemd “Privacy Beleid”) is onder meer van toepassing op onze website en maakt onderdeel uit van onze algemene voorwaarden. Unio wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Het beleid is van toepassing op alle diensten die Unio levert, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken.

Unio respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker ons mogelijks verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tijdens uw interactie met Unio kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer of via IP-adres of door gebruik van cookies). Dit zijn uw "persoonsgegevens". Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten, …).
De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing en om aanpassing of verwijdering verzoeken. Daartoe zal hij zich richten tot Unio, t.a.v. Linda Mommen Rosalie De Blockstraat 31 Zonhoven linda@unio.care

1. Verwerking van gegevens 

Artikel 1. Toestemming

1.1. Middels registratie geeft de gebruiker zijn/haar toestemming aan Unio - en verwerkers die handelen in naam en/of opdracht van Unio - voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

1.2. Indien de persoonlijke gegevens voor doeleinden worden gebruikt waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is, zal de gebruiker steeds om een expliciete, schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Unio kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsgegevens (naam, adres)
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Unio

Unio verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal Unio, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Unio toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

1.3. Door Unio verzamelde persoonsgegevens

De persoonsgebonden gegevens die wij van u krijgen en verwerken of gebruiken, gebruiken wij uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht. U kunt informatie vinden op onze site, zonder persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Tijdens uw bezoek aan onze site blijft u dan in beginsel anoniem. Alle verbindingsinformatie die uw internetbrowser geeft bij elke site view – zoals bijvoorbeeld de datum, verblijfsduur, IP-adres of naam van uw internetprovider – wordt bij ons zonder persoonsverbinding gebruikt. Persoonlijke informatie verstrekt u vrijwillig. Bijvoorbeeld als u voor een nieuwsbrief inschrijft of van een vergelijkbare functie gebruikmaakt.

1.4. Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt
Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Unio nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, werk- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Klantfeedback, waaronder informatie die u deelt met Unio over uw ervaring met Unio-diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, beoordelingen, getuigenissen en andere feedback in verband met Unio-diensten); en

1.5. Gegevens die we verzamelen wanneer u een Unio site gebruikt

Analyticscookies: Unio werkt met analyticscookies, die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. U kunt de installatie van cookies met de betreffende instelling van uw browser verhinderen. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google de over u gevonden informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel.

Marketingcookies: Op deze website worden met behulp van technologie gegevens m.b.t. marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Unio maakt gebruik van marketingcookies om de communicatie van Unio zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker opgeslagen worden. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die door etracker-technologieën verzameld worden, worden zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van de persoon in kwestie niet gebruikt om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudonym samengevoegd. Tegen de verwerking en opslag van de gegevens kan te allen tijde geprotesteerd worden.

2. Waarom Unio persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

Unio verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Unio kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Aanmaak Patiëntendossier: om uw gegevens op te nemen in uw dossier;.
 • Overeenkomsten & offertes: om een overeenkomst of offerte op te kunnen maken tussen beide partijen en het leveren van bijhorende diensten.
 • Facturatie: voor de opmaak en verzending van facturen en het invorderen van betalingen.

Wettelijk is bepaald dat wij de gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en ter verbetering van onze diensten kunnen benutten. Maar alleen wanneer u niet gebruik heeft gemaakt van uw wettelijke recht om tegen dit gebruik van uw gegevens protest aan te tekenen. Alleen al door het feit dat de gebruiker op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een contact zoekt, machtigt de gebruiker Unio om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en om over deze te beschikken voor intern bedrijfsbeheer. Onder ‘intern bedrijfsbeheer’ wordt verstaan: patiëntenadministratie, diensten … . Als wij uw gegevens gebruiken voor iets waar volgens wettelijke bepalingen uw toestemming voor nodig is, zullen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Gegeven toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde intrekken en/of u kunt tegen andere gebruikmaking protesteren. De bezoeker heeft de mogelijkheid om ten allen tijde de verstrekte gegevens te wijzen.

3. Delen van persoonsgegevens door Unio

Unio deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven. Unio kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

3.1. Dienstverleners
Unio kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers, therapeuten of contractanten om diensten te verlenen namens Unio, met inbegrip van het aanbieden de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken. Unio eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

3.2. Dossieroverdracht
In het geval van een overdracht van patiëntendossier intern bij Unio of naar een derde-therapeut, kunnen de verzamelde gegevens overgedragen worden.

4. Uw rechten

4.1. Recht op inzage - informatie
Unio heeft haar beleid in onderhavig document in duidelijke bewoordingen trachten uiteen te zetten. De gebruiker heeft evenwel het recht, middels schriftelijk verzoek, met redelijke tussenpozen, bijkomende inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn/haar persoon bij Unio zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven.

4.2. Recht tot bezwaar
De gebruiker behoudt het recht om de gegeven toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken. Tevens heeft de gebruiker het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden.

4.3. Recht op rectificatie
De gebruiker heeft het recht te allen tijde zijn/haar gegevens te corrigeren.

4.4. Recht op verwijdering
De gebruiker heeft het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn/haar bij Unio opgeslagen persoonsgegevens.

U vindt de contactgegevens hiervoor onderaan.

5. Veiligheid en bewaren van gegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Unio een aantal maatregelen ingevoerd zoals een beveiligde bedrijfsomgeving. Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Dit is een middelenverbintenis in hoofde van Unio.

6. Contact opnemen

Unio treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Unio persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:
Telefoon: +32 (0)498 04 37 47
E mail: linda@unio.care

Brief: Linda Mommen Rosalie De Blockstraat 31 te 3520 Zonhoven